Největší Český obchod s autoklíči

I. Základní ustanovení

 

1.1 V internetovém obchodě www.auto-klic.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.auto-klic.cz, společnost Medrano CZ s.r.o, IČO: 29451582, se sídlem Nydecká 811, 739 95 Bystřice n. Olší, a kupujícího.

 

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

 

1.3 Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

 

1.4 Prodávající

Pavel Jasinski

Bystřice 811

739 95

IČO:76499570

DIČ: Neplátce DPH

Tel. +420 724 082 659

Volat: Pondělí - Pátek od 08.00 do 17.00

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.auto-klic.cz

Bankovní spojení: 2500299693/2010 (Fio Banka)

 

1.5 Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou prodávajícím informováni o dále uvedeném:

a) označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností je uveden na internetových stránkách jednotlivě u každého Zboží,

b) ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena u jednotlivého Zboží a je konečná,

c) způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu prodávajícího měnit,

d) způsobu dodání nebo plnění Zboží, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

e) nákladech na dodání Zboží, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží,

f) údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

g) o tom, že prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací prodávajícího,

h) o nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

i) o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále,

j) o tom, že kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,

k) o tom, že objednávka bude u něho uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,

l) o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

m) o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Zboží na Stránkách,

n) v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

o) o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto OP.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

 

II. Předmět smlouvy a její uzavření

 

2.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu www.auto-klic.cz možnost koupit Zboží nabízené prodávajícím, tj. uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).

 

2.2 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby prodávajícího.

 

2.3 K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

 

2.4 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

 

2.5 Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

a) kupující obdrží od prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň

b) kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

2.6 Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

 

2.7 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

 

2.8 K uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

 

2.9 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

 

2.10 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

 

2.11 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

* dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,

* vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

* vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé.

* daňový doklad (faktura) je v papírové podobě vkládána fyzicky do dodávaného balíku se zbožím.

 

2.12 Na žádost kupujícího je prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji prodávajícího. Tuto povinnost prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží.

 

III. Místo plnění / dodání

 

3.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR, Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.

 

3.2 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

 

3.3 V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči prodávajícímu žádná práva.

 

3.4 Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

 

IV. Dodací lhůty

 

4.1 Prodávající expeduje, tj. odesílá, Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží.

 

4.2 Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno vybranému přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůty pro dodání Zboží jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců. Od momentu expedice je zboží dodáváno do 24h u všech přepravců.

 

4.3 Lhůta pro expedici/odeslání Zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží.

 

4.4 Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 

4.5 Nemůže-li prodávající expedovat Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

 

V. Cena

 

5.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

 

5.2 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

 

5.3 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za dodání a způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

 

5.4 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

 

5.5 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

 

5.6 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

 

5.7 Možnosti způsobů doručení zásilky (platí pro celé ČR) a jejich ceny:

* dobírkou – 99,- Kč

* převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře - 59,-Kč

 

VI. Způsob platby

 

6.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných prodávajícím, tj.

a) tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

b) online platbou prostřednictvím prodávajícím používaného platebního systému

 

VII. Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, výměna zboží

 

7.1 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží). Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

 

7.2 Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení na adresu prodávajícího.

 

7.3 Způsob uplatnění reklamace

* Reklamace se uplatňujte na adrese prodávajícího.

* Náklady na dopravu výrobku k prodávajícímu hradí zákazník. Zboží kupující zašle jako obyčejnou zásilku, dobírky nebudou přijaty!

* Vždy je potřeba připojit popis vady, kopii kupní smlouvy (dodacího listu), bankovní spojení a kontakt na kupujícího.

* Každou reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu bude zákazník vyrozuměn.

* Vrácení ceny zboží je formou bezhotovostního převodu na účet kupujícího.

* potvrzení o přijetí vrácení zboží pošle prodávající email o přijetí vrácení zboží kupujícímu.

 

7.4 Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

7.5 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

7.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

7.7 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.

 

7.8 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

 

7.9 V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je kupující povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení.

 

7.10 Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

 

VIII. Odpovědnost za vady, záruky, uplatnění vad (reklamace), servis

 

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.2 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

8.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

 

8.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

8.5 Práva kupujícího z vad

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí

* u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

* na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

* u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

* vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran.

Nemá-li Zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li Zboží vadu/y, může kupující požadovat:

a) dodání nového Zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží)

b) pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,

V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady – kdy se vada stala zjevnou Zboží dále používal).

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

9.1 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje (v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

 

9.2 Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

 

9.3 V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

 

9.4 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

* jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

* jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

* jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

* jestliže chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,

 

9.5 Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění.

Společnost Medrano CZ s.r.o, jakožto provozovatel internetového obchodu www.auto-klic.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.